O nas

„Rodzina jest podstawą społeczeństwa, a szczęśliwe dzieci wychowują się we własnych rodzinach. Gdy w życiu zdarza się tak, że dziecko powinno zostać w naszym Centrum, staramy się mu pomóc, bo myślę, że nigdy nie jest za późno mieć szczęśliwe, bezpieczne dzieciństwo” –

Justyna Turbienie,
dyrektor Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego swoją działalność rozpoczęło w sierpniu 2016 roku. Celem Centrum jest udzielenie pomocy kompleksowej: długotrwałej i krótkotrwałej pomocy socjalnej dla dzieci, rodzin, opiekunów i rodzin zastępczych. W Centrum są świadczone ogólne, specjalistyczne, stacjonarne i dzienne usługi pomocy społecznej, pomocy rodzinie i wspólnocie.

Najczęściej dzieci trafiają do placówek opiekuńczych z rodzin, którym brakuje umiejętności socjalnych. Często takie dzieci mają problemy z zachowaniem, dlatego krewni nie chcą zostać ich opiekunami.

Dzieci z placówek opiekuńczych trudniej przygotowują się do samodzielnego życia. Sytuacja dziecka, które dorastało w domu dziecka jest trudniejsza niż dziecka dorastającego w rodzinie. Dzieci, którymi opiekuje się rodzina, łatwiej adoptują się w społeczeństwie.

Misja centrum – świadczyć profesjonalne usługi socjalne dla dzieci z rodzin ryzyka oraz członków ich rodzin, by zapewnić bezpieczeństwo dla dziecka i zachować mu rodzinę. Centrum także ma na celu promowanie rodzinie pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie i zwiększyć szanse osobom słabszym społecznie na samodzielną integrację ze społeczeństwem.

W centrum działa 5 oddziałów:

  1. Oddział pomocy w pokonywaniu intensywnego kryzysu, który świadczy kompleksową pomoc dla osoby (rodziny), która znalazła się w kryzysowej sytuacji; tymczasowego zakwaterowania dla osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach lub z powodu problemów rodzinnych, które niosą zagrożenie dla zdrowia i życia osoby, dążąc do integracji osoby w społeczeństwie.
  2. Centrum pobytu dziennego „Arka”, które świadczy dzienne usługi pedagogiczne, socjalne i psychologiczne dla dzieci.
  3. Oddział pomocy rodzinie, gdzie są udzielane usługi socjalne, psychologiczne, socjalnokulturowe oraz kompleksowe dla rodzin, którym brakuje nawyków rodzicielskich, w celu zwrócenia umiejętności dbania o siebie oraz integrowania się w rodzinie i społeczeństwie oraz pomoc opiekunom i rodzinom zastępczym.
  4. Oddział opieki nad dzieckiem, który działa według zasady rodzinnej, dla dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej oraz dzieci niepełnosprawnych.
  5. Centrum opieki, które, pełniąc obowiązki prawnego opiekuna nad dzieckiem, według umowy o współpracy i świadczeniu usług, przekazuje dziecko pozbawione praw rodzicielskich do opieki dla profesjonalnego opiekuna, udziela i organizuje różne usługi socjalne dla dziecka i dla profesjonalnego opiekuna oraz inną pomoc dla rodziny biologicznej dziecka w celu powrotu dziecka do rodziny.

Udzielana pomoc dla dzieci w centrum:

Pomoc w pokonywaniu intensywnego kryzysu udzielana jest dla dzieci, którym brakuje nawyków socjalnych, dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz dla niepełnosprawnych dzieci, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Usługa jest świadczona dla dzieci, które były zabrane przez specjalistów Ochrony Praw Dziecka lub funkcjonariuszy policji z rodziny lub innego miejsca pobytu z powodu zagrożenia dla zdrowia lub życia dziecka. Czasowe zakwaterowanie do 3 dób i usługi pomocy w pokonywaniu intensywnego kryzysu są świadczone bezpłatnie i według potrzeby, dopóki dziecko zostanie zwrócone do rodziny lub będzie uznana potrzeba opieki socjalnej.

Usługa krótkotrwałej opieki socjalnej (świadczona do 12 miesięcy, dopóki będzie rozstrzygnięte pytanie nad opieką dziecka) i długotrwałej opieki socjalnej– to zestaw usług, gdzie jest świadczona kompleksowa, ciągłej opieki potrzebująca pomoc dla dziecka, które zostało pozbawione opieki rodzicielskiej. Oddział opieki nad dzieckiem działa całodobowo.

Usługi rozwoju i wsparcia umiejętności społecznych są udzielane dla dzieci kształcąc umiejętności społeczne, podczas karmienia, tworząc warunki bezpieczeństwa, organizując zajęcia dla dzieci oraz pomoc w odrabianiu lekcji, współpracując z rodziną biologiczną, udzielając dla dzieci i rodziców potrzebną pomoc socjalną lub psychologiczną. Usługi są udzielne dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin, którym brakuje nawyków socjalnych oraz dla dzieci z rodzin socjalnego ryzyka. Usługa świadczona jest według potrzeby i nieodpłatnie.

Centrum dziennego pobytu „Arka” rozwija umiejętności społeczne dzieci, organizuje ich czas i przygotowanie do lekcji, karmi dzieci i stwarza warunki dla bezpieczeństwa dzieci. Usługi są świadczone na rzecz dzieci w wieku szkolnym, dzieci z rodzin o niedostatecznych umiejętnościach społecznych, dzieci z biednych rodzin, osób niepełnosprawnych i innych. Usługi centrum dziennego są bezpłatne. Wraz z dziećmi w centrum dziennego pobytu są obchodzone i świętowane święta państwowe, kalendarzowe i religijne, organizowane wystawy prac dzieci, wycieczki, wywiady i kwestionariusze dla dzieci i rodziców oraz biesiady i spotkania.

Pomoc psychospołeczna jest udzielana osobom, których zadeklarowane lub faktyczne miejsce zamieszkania znajduje się w rejonie wileńskim. Pomoc psychospołeczna obejmuje: informowanie, konsultowanie, mediację i reprezentowanie, komunikację, pomoc psychologiczną, organizację usług opieki zdrowotnej, pomoc prawną, tymczasowy pobyt do 3 dni. Pomoc psychospołeczna jest bezpłatna.

Zakwaterowanie w dziale pomocy rodzinnej jest świadczone do 6 miesięcy i dłużej w zależności od sytuacji psychospołecznej osoby. Usługa zakwaterowania obejmuje: informowanie, konsultowanie, mediację i reprezentowanie, zakwaterowanie, pomoc psychoterapeutyczną, organizację pomocy prawnej, rozwój umiejętności życia codziennego, organizację minimalnej opieki domowej i higieny osobistej, organizację usług opieki zdrowotnej, organizację grup samopomocy, według możliwości zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia. Osoba płaci 67,46 EUR miesięcznie za zakwaterowanie. Usługa jest świadczona bezpłatnie dla nieletnich dzieci zakwaterowanych razem z osobą dorosłą.

Usługi wsparcia rodziny

Praca z rodziną dysfunkcyjną. Centrum dla rodzin dysfunkcyjnych w razie potrzeby udziela usługi: wsparcia i szkoleń umiejętności społecznych, informuje, udziela porady (socjalny pracownik lub psycholog), pomaga we współpracy i komunikacji instytucji. Uwzględniając potrzebę i możliwość, dla rodzin udzielane są usługi społeczno-kulturowe, organizowane szkolenia umiejętności rodzicielskich i wychowawczych, zakup niezbędnych artykułów: żywność, ubranie i obuwie. Także rodziny mogą skorzystać z usług płatnych – usługa prania (1 godz. – 2 Eur.) i kąpiel pod prysznicem (15 min. jednej osobie 1 Eur.).

Wsparcie, projekty.

W 2018 r. współpracując z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie“ realizowane były dwa projekty: „Dzieci jak z obrazka“ i „Pomoc charytatywna“. Dzieci z Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka oraz dzieci z rodzin będących w kryzysie i mieszkających w Centrum, dzieci uczęszczające do świetlicy „Arka”, otrzymały pomoc: ubranie, obuwie, preparaty medyczne, suplementy diety, kosmetykę i inne. Z pomocy skorzystało 25 osób, pomoc sięgała 4716 Eur.

Centrum ciągle otrzymuje pomoc z Banku Żywności (Maisto bankas), dwa razy do roku uczestniczy w akcji zbierania produktów i innych rzeczy, ciągle szuka ofiarodawców.

3 lata z rzędu Centrum uczestniczy w projekcie „Odnaleźć siebie z Arką” finansowanym przez Departament Nadzoru Usług Socjalnych przy Ministerstwie Pracy i Ochrony Socjalnej. Z projektu w świetlicy „Arka” finansowane są zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i wyjazdy w ciągu ferii, codzienne jednorazowe żywienie.

Od 2018 r. Centrum uczestniczy w projekcie „Kompleksowe usługi dla rodzin w rejonie wileńskim (Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms). Projekt skierowany jest do rodzin rejonu wileńskiego, na podstawie którego jest organizowana, koordynowana i zapewniana pomoc rodzinom, udzielana informacja o wszystkich możliwych usługach dla rodzin w rejonie wileńskim, trwa współpraca między dostawcą a odbiorcą usług.

Według umowy podpisanej 30 października 2018 r. o wspólnym działaniu (partnerstwie), realizując projekt w celu poprawy dobrobytu i bezpieczeństwa dzieci, rozpowszechniając usługi i zwiększając dostępność ich rodzinie, opiekunom, Centrum Opieki w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego opiekunom zawodowym, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie adopcji zapewnia ogólne usługi socjalne: usługi edukacyjne; informowanie; doradzanie; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; usługi szkolenia motywacyjnego;  współpraca; usługi społeczno-kulturowe; nieodpłatne konsultacje indywidualne dla osób zainteresowanych adopcją lub rodziną zastępczą; organizowanie grup wzajemnej pomocy; pomoc dla pełnoletnich podopiecznych; inne usługi socjalne i specjalistyczne: indywidualne konsultacje psychologa,  indywidualne lub grupowe konsultacje socjalnego pracownika; usługa przerwy na wypoczynek; intensywna pomoc w czasie kryzysu rodzinnego; pomoc psychospołeczna; organizowanie szkoleń dla pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiekuna zawodowego, opiekuna niezawodowego, rodzinnego domu dziecka; ocenę i wnioski dla rodzin, które chcą przyjąć dziecko do swej rodziny na wolne dni i wakacje (svečiavimasis); organizowanie spotkań dziecka z biologiczną rodziną i inne usługi. Usługi są bezpłatne i dostępne dla wszystkich rodzin zastępczych i adoptujących, a także dla osób zainteresowanych adopcją lub rodziną zastępczą.

Centrum ściśle współpracuje z kościołem pw. św. Anny w Duksztach Pijarskich. Podopieczni chętnie uczestniczą na Mszach Św., są członkami chóru kościelnego. Pracownicy Centrum oraz odbiorcy usług brali udział w pielgrzymce do Koszedarów i Birsztanów – śladami bł. Teofiliusa Matulionisa. „Co roku dołączamy się do pieszej Pielgrzymki Śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego z Turgiel do Mejszagoły, to już zostało tradycją“.

Adres: ul. Szkolna 64, w. Giejsiszki, LT-14231, rej. wileński

Tel. +370 627 99208

https://www.svgc.lt/


E-mail: geisiskiucentras@gmail.com,  direktorius@svgc.ltrastine@svgc.lt