Teisės Aktai

Teisės aktai

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26397

Vaiko globos organizavimo nuostatai

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=217161&p_query=&p_tr2=

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298531&p_query=&p_tr2=

Išmokų vaikams įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278407

Socialinių paslaugų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270342&p_query=&p_tr2=

Lietuvos higienos norma HN 124:2004 „Vaikų globos įstaigos. Bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230887&p_query=&p_tr2=