Vaikų socialinės globos padalinys

Padalinyje teikiamos paslaugos:
• laikino atokvėpio – trumpalaikio pobūdžio specialiąsias socialinės priežiūros vaikams su sunkia negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti;
• trumpalaikę iki 3 mėnesių socialinę globą (rūpybą) vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (rūpybos), socialinės rizikos vaikams