Vaiko globos padalinys

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę pagalbą: ilgalaikę, trumpalaikę socialinę pagalbą vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai, bendruomenei paslaugos.

Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, kuriame teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Vaiko globos padalinyje vaikui sudaromos artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygos, atitinkančios jo amžių, sveikatą ir brandą, parengiant vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.