Nuostatai

Nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos sritį, rūšis, tikslus,  funkcijas, globėjų (rūpintojų), įtėvių, mokymus, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, lėšų šaltinius, finansinės veiklos kontrolę ir Centro veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo tvarką.
 2. Pavadinimas – Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras.
 3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, kuris turi antspaudą su įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką.
 4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga.
 6. Centro savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė (identifikavimo kodas – 188708224, adresas – Vilnius, Rinktinės g. 50).
 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Vilniaus rajono savivaldybės taryba pagal savo kompetenciją tvirtina Centro nuostatus, priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo, priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose, teisės aktuose bei Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 8. Centro pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę pagalbą: trumpalaikę, ilgalaikę socialinę pagalbą vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.
 9. Centro buveinė – Vilniaus r., Dūkštų sen., Geisiškių k.
 10. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai, bendruomenei paslaugos.
 11. Centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia 2 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, ir Pagalbos šeimai padalinys (toliau – Padaliniai). Centre teikiama visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba: vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę bei globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, „atokvėpio” paslaugos.
 12. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

13. Centras teikia šias socialines paslaugas:
13.1. bendrąsias socialines paslaugas;
13.2. specialiąsias socialines paslaugas.
14. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:
14.1. pagrindinės veiklos:
14.1.1. kita stacionarinė globos veikla – 87.90;
14.1.2. vaikų dienos priežiūros veikla – 88.91;
14.1.3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;
14.1.4. kita apgyvendinimo veikla – 55.90.
14.2. kitos veiklos:
14.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60;
14.2.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29;
14.2.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
14.2.4. fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 96.04;
14.2.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla – 88.99;
14.2.6. kultūrinis švietimas – 85.52;
14.2.7. sportinis ir rekreacinis švietimas – 85.51;
14.2.8. kita leidyba – 58.19;
14.2.9. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29;
14.2.10. kraštovaizdžio tvarkymas – 81.30;
14.2.11. sausumos transportui būdingų paslaugų veikla – 52.21;
14.2.12. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;
14.2.13. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla – 96.09.

III. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI

15. Centro veiklos tikslai:
15.1. teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;
15.2. teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų; šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų;
15.3. vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinius ir tęstinius mokymus, konsultavimą, vykdyti švietėjišką veiklą.

IV. CENTRO FUNKCIJOS IR APGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS

16. Centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
16.1. teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas socialinės rizikos vaikams nuo gimimo iki 18 metų;
16.2. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualų vaiko socialinės globos planą;
16.3. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorovinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;
16.4. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;
16.5. sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
16.6. užtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
16.7. užtikrina vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
16.8. dirba socialinį ugdomąjį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko globos (rūpybos) planą;
16.9. rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
16.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;
16.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus, su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis – vaiko mokymosi klausimais;
16.12. bendradarbiauja su vaiko tėvais ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą
16.13. sudaro teisės aktų numatyta tvarka tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei motinai gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;
16.14. teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, padeda smurtą (fizinį, emocinį, buitinį, seksualinį ir kt.) patiriančiam asmeniui (moteriai, vyrui) ir šeimai išgyvenant krizinę situaciją, sudarant palankias sąlygas jo (jos) ir vaikų saugumui, ugdo ir stiprina jų gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padeda jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene;
16.15. teikia globėjų (rūpintojų) ir įtėvių grupės mokymo ir konsultacines paslaugas Vilniaus rajono ir kitų rajonų asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais arba esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, kurių savivaldybių administracijos yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su Centru;
16.16. atlieka kitas įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir teisės aktuose numatytas funkcijas.
17. Centre vaikai apgyvendinami šeimyniniu principu laikantis Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Šeimynos Centre kuriamos atskirose patalpose (butuose ir pan.). Šeimynos komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų. Broliai, seserys apgyvendinami toje pačioje šeimynoje. Maksimalus globojamų vaikų skaičius šeimynoje – 8, minimalus – 6. Šeimynoje, kurioje gyvena sutrikusio intelekto vystymosi globojamas vaikas, maksimalus skaičius – 6.
18. Centre apgyvendinami:
18.1. vaikai nuo gimimo iki 18 m. amžiaus, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);
18.2. vyresni nei 18 m. vaikai, kuriems pratęstas išlaikymas Centre, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų; kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Centre apgyvendinti vaikai, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;
18.3. besimokantys ar studijuojantys buvę Centro globotiniai (jų prašymu ir Centro tarybos sutikimu), kai jie yra mokymo ar studijų atostogose, jei tai neprieštarauja Centre gyvenančių vaikų interesams.
19. Pagalbos šeimai padalinyje Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu, laikinai gali būti apgyvendinti smurtą (fizinį, emocinį, buitinį, seksualinį) patiriančios nėščios moterys ar asmenys, auginantys vaikus ir išgyvenantys krizinę situaciją:
19.1. nepilnametės motinos (besilaukiančios ar pagimdžiusios), kurios yra iš socialinės rizikos šeimų;
19.2. vienas iš tėvų su vaiku (vaikais), teikiant jiems kompleksinės pagalbos paslaugas;
19.3. nepilnamečiai, turintys emocinių ir elgesio sutrikimų, teikiant jiems kompleksinės pagalbos paslaugas.
20. Globojamas vaikas išleidžiamas iš Centro, kai:
20.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai);
20.2. yra įvaikinamas;
20.3. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);
20.4. susituokia.

V. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

21. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
21.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant Centro kompetencijai priskirtas funkcijas;
21.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;
21.3. kurti naujas socialinio ugdymo, socialinės pagalbos programas, modelius, užtikrinančius kokybišką socialinį ugdymą, socialinę pagalbą įveikiant krizines situacijas;
21.4. parinkti socialinės globos, ugdymo, mokymo metodus ir veiklos būdus;
21.5. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius socialinius, švietimo ir kitus projektus;
21.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
21.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
21.8. į kitas įstatymų ir teisės aktų suteiktas teises.
22. Centro pareigos:
22.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir artimą šeimai aplinką;
22.2. užtikrinti globos, socialinių paslaugų teikimą ir programų vykdymą;
22.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
22.4. užtikrinti sutartų įsipareigojimų vykdymą;
22.5. skirtus asignavimus naudoti pagal paskirtį;
22.6. vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktų pavestas funkcijas.
23. Centro darbuotojų, Vaiko globos padalinio ir Pagalbos šeimai padalinio klientų pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

VI. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Centrui vadovauja direktorius, kuris priimamas į pareigas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
25. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.
26. Direktorius:
26.1. tvirtina Centro vidaus organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, Padalinių veiklų organizavimo tvarkas;
26.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos, jiems skiria drausmines nuobaudas;
26.3. nustato konkrečius Centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientus), priedus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
26.4. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą, analizuoja ir vertina Centro veiklos rezultatus;
26.5. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus Centro darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
26.6. atstovauja Centrui visose institucijose, asociacijose, pasirašo Centro vardu sutartis;
26.7. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
26.8. Centro direktorius yra biudžeto asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu.
26.9. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina racionalų bei taupų jų valdymą ir naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos veikimą ir jos tobulinimą;
26.10. užtikrina, kad teikiamų ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir parengti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
26.11. sudaro patariamąją direktoriaus instituciją – Centro tarybą, kurios nariais gali būti pedagogų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, vaikų, kitų įstaigų darbuotojų, rėmėjų atstovai bei tvirtina jos narių skaičių ir nuostatus;
26.12. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
27. Centro direktorius atsako už netinkamą pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28. Centro direktoriaus nesant laikinai darbe (sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu ir kt.), jo funkcijas atlieka kitas Centro darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme numatyta pavaduoti direktorių.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

29. Centras patikėjimo teise valdo Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
30. Centro finansavimo šaltiniai yra:
30.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
30.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;
30.3. pajamos už teikiamas paslaugas;
30.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
30.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.
31. Centro lėšos naudojamos, buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Vilniaus rajono savivaldybės kontrolierius (Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
34. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.
36. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.
37. Informacija apie Centro veiklą, rezultatus bei kita informacija viešai skelbiama Centro interneto svetainėje, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.