Padaliniai

Ruošiama…

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys, veikiantis pagal šeimai artimos aplinkos modelį teikiantis ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos (rūpybos), socialinę riziką patiriantiems vaikams. Vietų skaičius: 2 namai, kiekviename 8 vietos.

Vaikų socialinės globos padalinys:

  • teikiantis trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą vaikams, turintiems fizinę, proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • teikiantis laikino atokvėpio paslaugas – trumpalaikio pobūdžio specialiąsias socialinės priežiūros vaikams su sunkia negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti;
  • teikiantis trumpalaikę iki 3 mėnesių socialinę globą (rūpybą) vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (rūpybos) ir socialinės rizikos vaikams.

Vietų skaičius: 7

Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, kompleksines, sociokultūrines paslaugas, socialinę-psichologinę pagalbą socialinę riziką patiriančioms ir (ar) socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms, turinčioms vaikų ir (ar) vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, jeigu vaikui pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. Vietų skaičius: 16

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms, turinčioms vaikų, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, laikino apgyvendinimo paslaugas krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei. Vietų skaičius: 8

Globos centras,  kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo ( rūpintojo ) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos (rūpybos), socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, savo aptarnaujamoje teritorijoje teikiantis pagalbą globėjų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, įvaikintiems vaikams bei globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.

Vaikų dienos centras “Arka“, teikiantis dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikams, augantiems socialiai remtinose bei socialinių, psichologinių ir kitokių sunkumų turinčiose šeimose.

Skip to content