Darbuotojams

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką socialinio darbuotojo pareigoms užimti

BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras siūlo darbą socialiniam darbuotojui darbui BVGN.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygtiną išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį, žmogaus teises;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gebėti kokybiškai, operatyviai priimti sprendimus, savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, darbo laiką, vertinti savo veiklą, diegti pažangią patirtį, dirbti komandoje; įvertinti galutinį rezultatą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, lenkų C2 lygiu bendraujant žodžiu);
 • būti atsakingas,  iniciatyvus, pareigingas, darbštus, geranoriškas, kūrybiškas,  komunikabilus, empatiškas;

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • padeda naujai atvykusiam gyventojui adaptuotis įstaigoje;
 • vertina gyventojo poreikius, sudaro individualų asmens socialinės globos planą (ISGP) ir atsako už jo įgyvendinimą;
 • užtikrina gyventojų dienotvarkės, vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
 • užmezga ir palaiko ryšius su gyventojo šeima ir artimaisiais;
 • rengia ir tvarko reikiamą dokumentaciją (gyventojų asmens bylas ir kitus dokumentus);
 • vertina individualaus darbo su gyventoju rezultatus, informuoja apie tai Centro direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui;
 • teikia pasiūlymus rengiant Centro veiklos metinius ir mėnesinius planus ir juos įgyvendina;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant prevencines programas ir projektus;
 • organizuoja ir skatina gyventojus dalyvauti organizuojamoje kultūrinėje, darbinėje ir kitoje veikloje;
 • išvykstant gyventojui už Centro ribų, esant būtinumui, jį lydi ir atsako už jo saugų  nuvykimą ir sugrįžimą;
 • sprendžia konfliktines situacijas ir apie jas informuoja Centro direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui;
 • planuoja bei organizuoja darbą su gyventojais, gyventojų grupe;
 • organizuoja ir vykdo gyventojų užimtumą, jų poilsį, laisvadienį bei pramogas;
 • bendrauja su gyventojais, siekia pažinti juos kaip asmenybes;
 • gyventojų teises ir atstovauja jiems įvairiose institucijose;
 • kuria jaukią ir saugią, artimą namų aplinkai, atmosferą;
 • bendradarbiauja su Centro darbuotojais bei kitų sričių specialistais, sprendžiant gyventojo socialines problemas;
 • organizuoja socialinio darbuotojo padėjėjų veiklą;
 • prižiūri, kad gyventojai laikytųsi Centro gyventojų vidaus tvarkos taisyklių, sprendžia konfliktines situacijas;
 • bendradarbiauja su kitomis bendruomeninių socialinių paslaugų ir pagalbos tarnybomis, siekiant efektyvesnės pagalbos gyventojui;
 • vykdo kitus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui nurodymus;

Privalumai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo vietos adresas: Vilniaus r., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 3

Darbo užmokestis: 1 321,3 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,3 iki 8,1, atsižvelgiant į darbo patirtį. Darbo laikas – 40 val. per savaitę, slenkančiu darbo grafiku.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu: info@svgc.lt

Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Skelbimo publikavimo data: 2022-02-21

Skelbimas galioja iki: 2022-03-31