Globos centras

Globos centras

Globos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

  Pagrindiniai globos centro uždaviniai

 • vykdyti Globos centro funkcijas, apibrėžtas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28, bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytas, steigėjo priskirtas funkcijas pagal savo veiklos sritis ir rūšis
 • teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių grupės mokymo ir konsultacines paslaugas Vilniaus rajono ir kitų rajonų asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais arba esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, kurių savivaldybių administracijos yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su Centru

Globos centro funkcijos:

 • Budinčio globotojo priežiūrai perduoti vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) budintis globotojas gali užtikrinti emocinį ir fizinį saugumą bei visavertį poreikius atitinkantį ugdymą ir priežiūrą, teikti ar organizuoti tęstinę pagalbą budinčiam globotojui ir jo prižiūrimiems vaikams;
 • Skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos pagalbos budinčiam globotojui teikimą, ir užtikrinti, kad ši pagalba būtų teikiama laiku ir kokybiškai; kartu su budinčiu globotoju užtikrinti švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;
 • Socialinių paslaugų ir kitos pagalbos budinčiam globotojui teikimo metu ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
 • Kiekvieną mėnesį skirti vaiko išlaikymui reikalingas pinigines lėšas ir atlygį už vaikų priežiūrą, kurios buvo numatytos sutartyje;
 • Užtikrinti, kad budintis globotojas nuolat tobulintų savo profesinę kompetenciją;
 • Vykdyti budinčių globotojų paiešką, atranką ir parengimą;
 • Skirti darbuotoją, atsakingą už reikiamos pagalbos šeimai teikimą, suteikti pagalbą vaikui adaptacijos budinčio globotojo šeimoje laikotarpiu, kartu paruošti ir budinčio globotojo šeimą, kad vaiko atėjimas į šeimą būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui;
 • Organizuoti individualias ir grupines konsultacijas, supervizijas budinčiam globotojui,  teikti psichologinę pagalbą tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), kartu su budinčiu globotoju priimti sprendimus kriziniais atvejais, organizuoti kitą pagalbą, kurios reikia vaikui bei budinčiam globotojui, tenkinant vaiko poreikius, visą paslaugos teikimo laikotarpį;
 • Kartu su budinčiu globotoju užtikrinti vaiko bendravimą su tėvais ir artimaisiais giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
 • Bendradarbiaujant su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis institucijomis / organizacijomis, siekti, kad vaikas būtų grąžintas į savo šeimą;
 • Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis;
 • Vykdyti vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;
 • Įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas.