Globos centras

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.
Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: Lilija Zubova, tel. 8 627 07341, el. p. lilija.zubova@svgc.lt

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro teikiamos nemokamos paslaugos esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Vilniaus rajone:

 1. Informavimas
 2. Konsultavimas
 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas
 4. Nemokamas asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas
 5. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas
 6. Individualios psichologinės konsultacijos
 7. Laikino atokvėpio paslaugos
 8. Intensyvi krizių įveikimo pagalba
 9. Pagrindiniai GIMK mokymai, privalomi asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais
 10. Tęstiniai GIMK mokymai, skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ar įtėviams
 11. Specializuoti GIMK mokymai asmenims, siekiantiems tapti budinčiais globotojais, t.y. teikti socialinės priežiūros paslaugas
 12. Mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą
 13. Šeimų, norinčių priimti vaiką svečiuotis, vertinimas ir rekomendacijų rengimas
 14. Globojamo vaiko susitikimų su biologiniais tėvais Globos centre organizavimo paslaugos
 15. Kitos paslaugos

 

Pagrindinis globos centro uždavinys:
Vykdyti Globos centro funkcijas, apibrėžtas Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28, bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais nustatytas funkcijas pagal savo veiklos sritis ir rūšis.


Darbuotojų darbo laikas:

Globos Centro vadovas Tomaš Pileckas
Pirmadienis-Penktadienis
08:00 – 16:30 val.
Tel. nr. + 370 682 44719
El. p. tomas.pileckas@svgc.lt

Psichologė Raminta Mickūnaitė
Darbo laikas:
Antradienis: 08:00 – 16:30 val.
Trečiadienis: 14:00 – 18:00 val.
Ketvirtadienis: 08:00 – 16:30 val.
Tel. nr. +370 697 55767
El. p. raminta.mickunaite@svgc.lt

Psichologas Ričardas Pabiržis
Darbo laikas:
Pirmadienis-Penktadienis
13:30 – 17:30 val.
Tel. nr. +370 613 56348
El. p. ricardas.pabirzis@svgc.lt

Socialinė darbuotoja, vykdanti GIMK funkcijas Lilija Zubova
Darbo laikas:
Pirmadienis-Penktadienis
08:00 – 16:30 val.
Tel. nr. +370 627 07341
El. p. lilija.zubova@svgc.lt

Socialinė darbuotoja, vykdanti GIMK funkcijas Teresė Radžiūnienė
Darbo laikas:
Trečiadienis-Ketvirtadienis
08:00 – 18:30 val.
Tel. nr. +370 614 84502
El. p. terese.radziuniene@svgc.lt

Socialinė darbuotoja – Globos koordinatorė Andželika Bagočiūnienė
Darbo laikas:
Pirmadienis-Penktadienis
08.00 – 16.30 val.
Tel.nr. +370 614 94726
El.p. andzelika.bagociuniene@svgc.lt

Socialinė darbuotoja – Globos koordinatorė Agnieška Praitnickienė
Darbo laikas:
Pirmadienis-Penktadienis
08:00 – 16:30 val.
Tel. nr. +370 680 96475
El. p. agnieska.praitnickiene@svgc.lt

Socialinis darbuotojas – Globos koordinatorius Valdemar Sinkevič
Darbo laikas:
Pirmadienis-Penktadienis
08:00 – 16:30 val.
Tel. nr. +370 680 47904
El. p. valdemar.sinkevic@svgc.lt