Paslaugos

Paslaugos

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę pagalbą: ilgalaikę, trumpalaikę socialinę pagalbą vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai, bendruomenei paslaugos.

Centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kuriame veikia du padaliniai:
- Globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, kuriame teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Globos padalinyje vaikui sudaromos artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygos, atitinkančios jo amžių, sveikatą ir brandą, parengiant vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

- Pagalbos šeimai padalinys, kuriame teikiama socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų; šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų.
Šiame padalinyje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, padedama smurtą (fizinį, emocinį, buitinį, seksualinį ir kt.) patiriančiam asmeniui (moteriai, vyrui) ir šeimai išgyventi krizinę situaciją, sudarant palankias sąlygas jo (jos) ir vaikų saugumui, ugdomas ir stiprinamas jų gebėjimas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padedama jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene.


Taip pat Centre vykdomi globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadiniai ir tęstiniai mokymai, konsultavimas, švietėjiška veikla.

Centre veikia Dienos centras „Arka“ vaikams iš daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų ir socialiai remtinų šeimų.

Dienos centro tikslas - teikti dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius.

Vaikai po pamokų ateina į Dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia. Dienos centre vaikas sulaukia pozityvaus suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga – santykio užmezgimas ir stiprinimas. Santykiui užmegzti palanki veikla yra individuali pagalba ruošiant namų darbus. Pamokų ruoša yra viena svarbiausių Dienos centro veiklų, nes vaikai dažnai namuose tam neturi sąlygų.

Vaikai labai greitai įsitraukia į veiklas, todėl ugdymas Dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metu vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Dienos centre įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, atliekamas individualus ir grupinis darbas su tėvais.


Dienos centras veikia: pirmadienis – penktadienis 14.00 – 18.00 val.
Moksleivių vasaros atostogų metu: pirmadienis – penktadienis 12.00 – 16.00 val.